The Palazzo Srinakarin53

ติดตั้งประตูหน้าต่างสำเร็จรูปของ บริษัท ลิกซิล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

จำนวน 21 หลัง จากจำนวน 52 หลัง มีแบบบ้าน 3 แบบ

Type S = 66 ตรม.

Type M = 95 ตรม.

Type L = 104 ตรม.

Passorn Ramintha (PS78)

ติดตั้งประตูหน้าต่างสำเร็จรูปของ บริษัท ลิกซิล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ติดตั้งจำนวน 20 หลัง จาก 104 หลัง มีแบบบ้าน 2 แบบ

แบบ SSPS 260 = 74 ตรม.

แบบ SSPS 274 = 62 ตรม.

District Sriwara, Bangkok

ติดตั้งประตู-หน้าต่างสำเร็จรูปของ บริษัท ลิกซิล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ติดตั้งประตู-หน้าต่าง (ทั้งโครงการ)

พื้นที่ 115 ตรม./ยูนิต

ติดตั้งระแนงกันแดด จำนวน 68 หลัง หลังละ 42 ตารางเมตร

ติดตั้งรางกันแดด ทั้งโครงการ

Na Vara Residence

ติดตั้งประตู-หน้าต่างสำเร็จบานเลื่อน บานกระทุ้ง บานเปิดข้าง บานปิดตาย ของ บริษัท ลิกซิล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

อาคารคอนโด 8 ชั้น พื้นที่รวม 1,300 ตารางเมตร

Q-House, Casa Premium, Bangkok

ติดตั้งประตู-หน้าต่างสำเร็จ

พื้นที่ 55 ตารางเมตร ต่อ ยูนิต

โครงการละ 100 ยูนิต

โรงงานยาสูบ

ติดตั้งประตู-หน้าต่างสำเร็จรูป บานเลื่อน บานกระทุ้ง บานติดตาย ของ บริษัท ลิกซิล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

อาคารที่พักอาศัย 6 ชั้น 3 อาคาร และอาคารโรงงาน 1 อาคาร

พื้นที่รวม 5,000 ตารางเมตร

บ้านคุณมานะ

โรงแรมโพธาราม

บ้านกลางเมือง สุคนธสวัสดิ

ติดตั้งประตู-หน้าต่างสำเร็จรูป บานเลื่อน บานกระทุ้ง บานติดตาย ของ บริษัท ลิกซิล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

บ้านเดี่ยว Type E 132 ตารางเมตร ต่อ ยูนิต จำนวน 30 ยูนิต

บ้านเดี่ยว Type M 169 ตารางเมตร ต่อ ยูนิต จำนวน 26 ยูนิต

บ้านแฝด 142 ตารางเมตร ต่อ ยูนิต จำนวน 60 ยูนิต

The Shelter_Baan Munkong, Bangkok

ติดตั้งระแนงกันแดด

จำนวน 22 ยูนิต พื้นที่ 36 ตารางเมตร ต่อ ยูนิต

ติดตั้งประตู-หน้าต่าง

พื้นที่ 103 ตารางเมตร ต่อ ยูนิต

Siam Square One, Bangkok

ติดตั้งแผงกระจก Stick Cutian Wall

พื้นที่ 4,000 ตารางเมตร

ใช้ระยะเวลาทำการ 6 เดือน

Sathon Squar, Bangkok

ติดตั้งผนังกระจกทรงกรวย พื้นที่ 600 ตารางเมตร

ติดตั้ง ผนังกระจกระบบ Cable Net พื้นที่ 650 ตารางเมตร